Psykodynamiskt orienterat samtal, PDT

Vid ett psykodynamiskt orienterat samtal fokuserar man inte bara på hur ett visst problem uppstått utan även hur det fortlever genom hur man tänker och agerar.

Upptäcka och uttrycka känslor

Viktigt är att få hjälp att upptäcka och uttrycka de känslor som är förknippade med hur man haft det, och fortfarande har det.

Det kan vara utmanande att våga visa såväl sorg som ilska, och samtidigt upptäcka den frihet detta innebär i det fortsatta livet här och nu. En självklar konsekvens av detta är intresset för att förstå och utveckla sina relationer i livet nu.

Våga vara ärlig i en trygg miljö

Ofta innebär kontakten med terapeuten en möjlighet och en trygg plats att våga vara ärlig med hela sig och sin värld. Ett mod som sedan kan prövas utanför terapirummet och innebära nya förhållningssätt som då har sin grund i en känslomässig trygghet.

Det finns många gamla föreställningar att detta arbetssätt skulle innebära en passiv och icke vägledande terapeut. Det gäller ofta inte längre utan terapeuten är en engagerad part i samtaltet.

Ger en fördjupad tillit till sig själv och andra

Forskningen har visat att detta arbetssätt är effektivt för att komma tillrätta med ett antal problem och  att det kan leda till djupgående förändring. Sättet att arbeta förenar känslomässig utveckling och trygghet med kognitiv förståelse och vänder sig på så sätt till den hela människan och att hitta en fördjupad tillit till sig själv och andra.

Lämna en kommentar